نویسنده = سیدعلیرضا سبزواری
تعداد مقالات: 1
1. بررسی قاعدۀ «معطی الشیء...» و کارکرد آن در خداشناسی

دوره 3، شماره 11، زمستان 1394، صفحه 37-56

سیدعلیرضا سبزواری