نویسنده = وطن دوست، محمد علی
تحلیلی انتقادی از دیدگاه ابن تیمیه در منزلت معنوی امام رضا

دوره 10، شماره 36، شهریور 1401، صفحه 61-76

صفدر رجب زاده؛ مرتضی میرزائی صفی آباد؛ محمد علی وطن دوست