نویسنده = قاسمی شوب، محمد
ارزیابی نظریه ارکون در خوانش انسانی از قرآن

دوره 10، شماره 37، آبان 1401، صفحه 27-48

محمد درگاه زاده؛ محمد شکری؛ صفر نصیریان؛ محمد قاسمی شوب