نویسنده = سلیمی، علی
تولید اجتماعی ایمان در تحلیل روایی آموزه فطرت

دوره 9، شماره 35، اسفند 1400، صفحه 43-62

سیده شیما انوشه؛ احمد کریمی؛ علی سلیمی؛ محمد رنجبرحسینی