نویسنده = موسوی راد، سید جابر
نقدی بر دیدگاه «پَتریک گِریم» پیرامون ناسازگاری صفت علم الهی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آذر 1401

سید جابر موسوی راد