نویسنده = میرباقری فرد، سید علی اصغر
رهیافتی به رویکردهای کلامی زاهدان بصره در دو قرن نخست هجری

دوره 10، شماره 39، اسفند 1401، صفحه 25-48

زهرا ترک لادانی؛ سید مهدی لطفی؛ سید علی اصغر میرباقری فرد