نویسنده = خسروی، طیبه
ارزیابی رسالت تعاملی علم کلام با فلسفه در عصر حاضر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اردیبهشت 1402

فرح رامین؛ علی اله بداشتی؛ طیبه خسروی