نویسنده = جاودان، محمد
آموزۀ رجعت؛ «ضروری مذهب» یا «اختصاصی مذهب»؟

دوره 6، شماره 22، آذر 1397، صفحه 29-46

ساجده یوسفی؛ محمد جاودان


ابان بن تغلب؛ متکلمی از تبار محدثان امامی

دوره 1، شماره 1، شهریور 1392، صفحه 39-54

محمد جاودان؛ حسین منصوری راد