نویسنده = سبحانی، محمدتقی
تعداد مقالات: 13
1. جریان‌های فکری مدرسه کلامی حله

دوره 8، شماره 28، بهار 1399، صفحه 7-30

محمدتقی سبحانی؛ محمدجعفر رضایی


2. فطرت و معرفت فطری از دیدگاه میرزا مهدی اصفهانی

دوره 7، شماره 25، تابستان 1398، صفحه 25-44

مهدی باغبان خطیبی؛ محمدتقی سبحانی


3. جریان کلامی امامیه در شهر عسکر مُکرَم (در میانۀ مدرسۀ کوفه و بغداد)

دوره 6، شماره 23، زمستان 1397، صفحه 29-50

محمدتقی سبحانی؛ سیداکبر موسوی تنیانی


4. چیستیِ «لطیف الکلام» و جایگاه آن در دانش کلام

دوره 5، شماره 19، زمستان 1396، صفحه 119-140

محمدتقی سبحانی؛ رضا برنجکار؛ محمدحسین منتظری


5. معنا و ماهیت روح در قرآن از منظر تفسیر مناهج البیان

دوره 5، شماره 16، بهار 1396، صفحه 45-64

مهدی باغبان خطیبی؛ محمدتقی سبحانی


6. حقیقتِ ترکیبی انسان از روح و جسم؛ نظریه‌پردازی هشام بن حکم دربارۀ حقیقت انسان

دوره 4، شماره 15، زمستان 1395، صفحه 7-26

محمدتقی سبحانی؛ حسین نعیم آبادی


7. امام، مصدر تشریع

دوره 3، شماره 11، زمستان 1394، صفحه 21-36

محمدتقی سبحانی؛ مرتضی علیزاده نجار


8. حقیقتِ انسان و مرگ از دیدگاه سیدمرتضی

دوره 3، شماره 10، پاییز 1394، صفحه 87-104

عسگر دیرباز؛ محمدتقی سبحانی؛ سعیده‌سادات نبوی


9. انگاره «معرفت اضطراری» در باور اندیشمندان نخستین امامیه

دوره 3، شماره 8، بهار 1394، صفحه 7-26

محمدتقی سبحانی؛ محمدحسین منتظری


10. محدودیت ذاتیِ عقل در شناخت خدا؛ گونه ها و علت ها

دوره 2، شماره 7، زمستان 1393، صفحه 7-28

محمد رکعی؛ شعبان نصرتی؛ محمدتقی سبحانی


11. جریان‌شناسی فکری امامیه در خراسان و ماوراءالنهر(از آستانۀ غیبت صغری تا عصر شیخ صدوق)

دوره 2، شماره 4، بهار 1393، صفحه 79-106

محمدتقی سبحانی؛ سیداکبر موسوی تنیانی


12. حجیت متشابک منابع معرفت در فهم و تبیین آموزه های اعتقادی

دوره 1، شماره 2، پاییز 1392، صفحه 7-28

محمدتقی سبحانی؛ سیدمحمدمهدی افضلی


13. امامیه‌پژوهی در منابع فرقه‌نگاری اهل‌سنت

دوره 1، شماره 1، تابستان 1392، صفحه 55-78

محمد تقی سبحانی؛ اکبر اقوام کرباسی