نویسنده = سبحانی، محمدتقی
بازخوانی سه قرائت برساخته از مفهوم تقیه؛ انکار انقضاء، اتحاد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آذر 1401

سید محمدمهدی موسوی؛ محمدتقی سبحانی


بازخوانی سه قرائت برساخته از مفهوم تقیه؛ إنکار، إنقضاء، إتحّاد

دوره 10، شماره 37، آبان 1401، صفحه 49-68

سید محمدمهدی موسوی؛ محمدتقی سبحانی


جریان‌های فکری مدرسه کلامی حله

دوره 8، شماره 28، خرداد 1399، صفحه 7-30

محمدتقی سبحانی؛ محمدجعفر رضایی


فطرت و معرفت فطری از دیدگاه میرزا مهدی اصفهانی

دوره 7، شماره 25، شهریور 1398، صفحه 25-44

مهدی باغبان خطیبی؛ محمدتقی سبحانی


جریان کلامی امامیه در شهر عسکر مُکرَم (در میانۀ مدرسۀ کوفه و بغداد)

دوره 6، شماره 23، اسفند 1397، صفحه 29-50

محمدتقی سبحانی؛ سیداکبر موسوی تنیانی


چیستیِ «لطیف الکلام» و جایگاه آن در دانش کلام

دوره 5، شماره 19، اسفند 1396، صفحه 119-140

محمدتقی سبحانی؛ رضا برنجکار؛ محمدحسین منتظری


معنا و ماهیت روح در قرآن از منظر تفسیر مناهج البیان

دوره 5، شماره 16، خرداد 1396، صفحه 45-64

مهدی باغبان خطیبی؛ محمدتقی سبحانی


امام، مصدر تشریع

دوره 3، شماره 11، اسفند 1394، صفحه 21-36

محمدتقی سبحانی؛ مرتضی علیزاده نجار


حقیقتِ انسان و مرگ از دیدگاه سیدمرتضی

دوره 3، شماره 10، آذر 1394، صفحه 87-104

عسگر دیرباز؛ محمدتقی سبحانی؛ سعیده‌سادات نبوی


انگاره «معرفت اضطراری» در باور اندیشمندان نخستین امامیه

دوره 3، شماره 8، خرداد 1394، صفحه 7-26

محمدتقی سبحانی؛ محمدحسین منتظری


محدودیت ذاتیِ عقل در شناخت خدا؛ گونه ها و علت ها

دوره 2، شماره 7، اسفند 1393، صفحه 7-28

محمد رکعی؛ شعبان نصرتی؛ محمدتقی سبحانی


حجیت متشابک منابع معرفت در فهم و تبیین آموزه های اعتقادی

دوره 1، شماره 2، آذر 1392، صفحه 7-28

محمدتقی سبحانی؛ سیدمحمدمهدی افضلی


امامیه‌پژوهی در منابع فرقه‌نگاری اهل‌سنت

دوره 1، شماره 1، شهریور 1392، صفحه 55-78

محمد تقی سبحانی؛ اکبر اقوام کرباسی