نویسنده = محمدتقی سبحانی
بازخوانی و آسیب‌شناسی پروژه‌های تقریبی

دوره 11، شماره 42، آذر 1402، صفحه 93-116

10.22034/ftk.2023.711893

مرتضی علیزاده نجار؛ محمدتقی سبحانی؛ سید ابوالحسن نواب؛ مهدی فرمانیان


بازخوانی سه قرائت برساخته از مفهوم تقیه؛ إنکار، إنقضاء، إتحّاد

دوره 10، شماره 37، آبان 1401، صفحه 49-68

سید محمدمهدی موسوی؛ محمدتقی سبحانی


جریان‌های فکری مدرسه کلامی حله

دوره 8، شماره 28، خرداد 1399، صفحه 7-30

محمدتقی سبحانی؛ محمدجعفر رضایی


فطرت و معرفت فطری از دیدگاه میرزا مهدی اصفهانی

دوره 7، شماره 25، شهریور 1398، صفحه 25-44

مهدی باغبان خطیبی؛ محمدتقی سبحانی


جریان کلامی امامیه در شهر عسکر مُکرَم (در میانۀ مدرسۀ کوفه و بغداد)

دوره 6، شماره 23، اسفند 1397، صفحه 29-50

محمدتقی سبحانی؛ سیداکبر موسوی تنیانی


چیستیِ «لطیف الکلام» و جایگاه آن در دانش کلام

دوره 5، شماره 19، اسفند 1396، صفحه 119-140

محمدتقی سبحانی؛ رضا برنجکار؛ محمدحسین منتظری


معنا و ماهیت روح در قرآن از منظر تفسیر مناهج البیان

دوره 5، شماره 16، خرداد 1396، صفحه 45-64

مهدی باغبان خطیبی؛ محمدتقی سبحانی


امام، مصدر تشریع

دوره 3، شماره 11، اسفند 1394، صفحه 21-36

محمدتقی سبحانی؛ مرتضی علیزاده نجار


حقیقتِ انسان و مرگ از دیدگاه سیدمرتضی

دوره 3، شماره 10، آذر 1394، صفحه 87-104

عسگر دیرباز؛ محمدتقی سبحانی؛ سعیده‌سادات نبوی


انگاره «معرفت اضطراری» در باور اندیشمندان نخستین امامیه

دوره 3، شماره 8، خرداد 1394، صفحه 7-26

محمدتقی سبحانی؛ محمدحسین منتظری


محدودیت ذاتیِ عقل در شناخت خدا؛ گونه ها و علت ها

دوره 2، شماره 7، اسفند 1393، صفحه 7-28

محمد رکعی؛ شعبان نصرتی؛ محمدتقی سبحانی


حجیت متشابک منابع معرفت در فهم و تبیین آموزه های اعتقادی

دوره 1، شماره 2، آذر 1392، صفحه 7-28

محمدتقی سبحانی؛ سیدمحمدمهدی افضلی


امامیه‌پژوهی در منابع فرقه‌نگاری اهل‌سنت

دوره 1، شماره 1، شهریور 1392، صفحه 55-78

محمد تقی سبحانی؛ اکبر اقوام کرباسی