نویسنده = نجفی، محمد جواد
تطور نظریه اشاعره درباره رؤیت خدا

دوره 1، شماره 1، شهریور 1392، صفحه 79-100

محمد جواد نجفی؛ نرگس بهشتی