نویسنده = جلالی، سید لطف اله
تحلیل عرصه‌ها و زمینه‌های تقابل غیرسیاسی مـاتریدیه و سـلفیه در افـغانستان مـعاصر

دوره 8، شماره 30، آذر 1399، صفحه 45-62

سید جمال الدین موسوی؛ سیدلطف­ اله جلالی؛ احمد شاکر نژاد


ترجمه چکیده مقالات به انگلیسی

دوره 6، شماره 23، اسفند 1397، صفحه 154-160

سیدلطف­ اله جلالی


ترجمه چکیده مقالات به انگلیسی

دوره 6، شماره 21، شهریور 1397، صفحه 146-152

سید لطف اله جلالی


ترجمه چکیده مقالات به انگلیسی

دوره 6، شماره 20، خرداد 1397، صفحه 144-150

سید لطف­ اله جلالی


ترجمه چکیده مقالات به انگلیسی

دوره 5، شماره 19، اسفند 1396، صفحه 148-154

سید لطف­ اله جلالی


ترجمه چکیده مقالات به انگلیسی

دوره 5، شماره 18، آذر 1396، صفحه 140-146

سید لطف­ اله جلالی


ترجمه چکیده مقالات به انگلیسی

دوره 5، شماره 17، شهریور 1396، صفحه 152-158

سید لطف­ اله جلالی


ترجمه چکیده مقالات به انگلیسی

دوره 5، شماره 16، خرداد 1396، صفحه 140-146

سید لطف­ اله جلالی


ترجمه چکیده مقالات به انگلیسی

دوره 4، شماره 15، اسفند 1395، صفحه 150-156

سید لطف­ اله جلالی


ترجمه چکیده مقالات به انگلیسی

دوره 4، شماره 14، آذر 1395، صفحه 125-130

سید لطف­ اله جلالی


ترجمه چکیده مقالات به انگلیسی

دوره 4، شماره 13، شهریور 1395، صفحه 127-132

سید لطف­ اله جلالی


ترجمه چکیده مقالات به انگلیسی

دوره 4، شماره 12، خرداد 1395، صفحه 146-152

سید لطف­ اله جلالی


ترجمه چکیده مقالات به انگلیسی

دوره 3، شماره 11، اسفند 1394، صفحه 130-136

سید لطف­ اله جلالی


ترجمه چکیده مقالات به انگلیسی

دوره 3، شماره 10، آذر 1394، صفحه 153-159

سید لطف­ اله جلالی


ترجمه چکیده مقالات به انگلیسی

دوره 3، شماره 9، شهریور 1394، صفحه 136-142

سید لطف­ اله جلالی


ترجمه چکیده مقالات به انگلیسی

دوره 3، شماره 8، خرداد 1394، صفحه 148-154

سید لطف­ اله جلالی


ترجمه چکیده مقالات به انگلیسی

دوره 2، شماره 7، اسفند 1393، صفحه 136-142

سید لطف­ اله جلالی


ترجمه چکیده مقالات به انگلیسی

دوره 2، شماره 6، آذر 1393، صفحه 146-152

سید لطف­ اله جلالی


ترجمه چکیده مقالات به انگلیسی

دوره 2، شماره 5، شهریور 1393، صفحه 134-140

سیدلطف­ اله جلالی


ترجمه چکیده مقالات به انگلیسی

دوره 2، شماره 4، خرداد 1393، صفحه 150-156

سیدلطف اله جلالی


ترجمه چکیده مقالات به انگلیسی

دوره 1، شماره 3، اسفند 1392، صفحه 136-142

سیدلطف اله جلالی


ترجمه چکیده مقالات به انگلیسی

دوره 1، شماره 2، آذر 1392، صفحه 164-170

سیدلطف اله جلالی