نویسنده = راد، علی
مبانی کلامی توسعۀ استنباط از رفتار معصوم

دوره 4، شماره 14، آذر 1395، صفحه 27-42

مهدی مردانی (گلستانی)؛ علی راد


تحلیل و نقد فرضیۀ تأثیر سامریّت بر اسلام

دوره 4، شماره 14، آذر 1395، صفحه 103-118

علی راد؛ سعید کریم پور


مولفه های بنیادین امامت در نامه‌های معصومان

دوره 3، شماره 9، شهریور 1394، صفحه 89-108

علی راد؛ فاطمه شریعتی


اری روبین و نظریه امامت موروثی شیعه (در بوته سنجش)

دوره 1، شماره 2، آذر 1392، صفحه 139-156

سید رسول هاشمی؛ علی راد