نویسنده = زارع، حسین
ارزیابی کثرت‌گراییِ حقانیت ادیان از دیدگاه عبدالکریم سروش بر اساس آموزه‌های علوی

دوره 6، شماره 22، آذر 1397، صفحه 47-66

حسین زارع؛ محسن غلامی؛ محمدجعفر الله مرادیان؛ جواد محمدی


بررسی فلسفۀ وجودی شیطان

دوره 3، شماره 11، اسفند 1394، صفحه 103-122

حسین زارع؛ مصطفی سلیمانیان