نویسنده = علیزاده نجار، مرتضی
امام، مصدر تشریع

دوره 3، شماره 11، اسفند 1394، صفحه 21-36

محمدتقی سبحانی؛ مرتضی علیزاده نجار


حقّ تشریع امام در دوراهیِ نفی و اثبات

دوره 2، شماره 6، آذر 1393، صفحه 99-118

مرتضی علیزاده نجار