نویسنده = قدردان قراملکی، محمدحسن
تعداد مقالات: 1
1. تأملی در نسبتِ تفویض به معتزله

دوره 5، شماره 18، پاییز 1396، صفحه 25-42

علی قدردان قراملکی؛ محمدحسن قدردان قراملکی