نویسنده = منتظری، محمدحسین
چیستیِ «لطیف الکلام» و جایگاه آن در دانش کلام

دوره 5، شماره 19، اسفند 1396، صفحه 119-140

محمدتقی سبحانی؛ رضا برنجکار؛ محمدحسین منتظری


انگاره «معرفت اضطراری» در باور اندیشمندان نخستین امامیه

دوره 3، شماره 8، خرداد 1394، صفحه 7-26

محمدتقی سبحانی؛ محمدحسین منتظری