نویسنده = موسوی تنیانی، سیداکبر
مناسبات امامیّه و مرجئه در عصر حضور

دوره 10، شماره 39، اسفند 1401، صفحه 105-122

محمد مهدی مطهری؛ سیداکبر موسوی تنیانی


جریان کلامی امامیه در شهر عسکر مُکرَم (در میانۀ مدرسۀ کوفه و بغداد)

دوره 6، شماره 23، اسفند 1397، صفحه 29-50

محمدتقی سبحانی؛ سیداکبر موسوی تنیانی


مناسبات امامیه و زیدیه (از آغاز غیبت صغری تا افول آل‌بویه)

دوره 1، شماره 3، اسفند 1392، صفحه 89-110

سیداکبر موسوی تنیانی