نویسنده = جلالی، سید لطف اله
ترجمه چکیده مقالات به انگلیسی

دوره 8، شماره 29، شهریور 1399، صفحه 133-140

سید لطف اله جلالی


ترجمه چکیده مقالات به انگلیسی

دوره 8، شماره 28، خرداد 1399، صفحه 152-160

سید لطف اله جلالی


ترجمه چکیده مقالات به انگلیسی

دوره 6، شماره 22، آذر 1397، صفحه 152-158

سید لطف اله جلالی


ترجمه چکیده مقالات به انگلیسی

دوره 1، شماره 1، شهریور 1392، صفحه 144-152

سید لطف اله جلالی