نویسنده = قدردان قراملکی، علی
فلسفه تأسیس مکتب اشاعره

دوره 6، شماره 22، آذر 1397، صفحه 85-102

علی قدردان قراملکی


تأملی در نسبتِ تفویض به معتزله

دوره 5، شماره 18، آذر 1396، صفحه 25-42

علی قدردان قراملکی؛ محمدحسن قدردان قراملکی