نویسنده = مطهری، سید مصطفی
مراحل تبیین اصل امامت در عصر حضور

دوره 1، شماره 2، آذر 1392، صفحه 117-138

سید محمد کاظم طباطبایی؛ سید مصطفی مطهری