نویسنده = هاشمی، سید رسول
تعداد مقالات: 1
1. اری روبین و نظریه امامت موروثی شیعه (در بوته سنجش)

دوره 1، شماره 2، پاییز 1392، صفحه 139-156

سید رسول هاشمی؛ علی راد