نویسنده = جعفری موحد، عذرا
کاربست عدالت عرفی در انگاره اسلام رحمانی و نقد آن

دوره 8، شماره 31، اسفند 1399، صفحه 39-58

عذرا جعفری موحد؛ محمد رنجبرحسینی؛ احمد کریمی