نویسنده = غلامی، اصغر
ارزیابیِ دو نظریه در مفهوم «امامت» با تأکید بر آیات و روایات

دوره 2، شماره 7، اسفند 1393، صفحه 63-78

اصغر غلامی؛ مهدی فرمانیان


طینت و عدل الهی

دوره 1، شماره 3، اسفند 1392، صفحه 111-127

مهدی ذاکری؛ اصغر غلامی