نویسنده = هراتیان، مرضیه
تعداد مقالات: 1
1. گسترۀ مسئولیت انسان از دیدگاه قاضی عبدالجبار همدانی

دوره 3، شماره 10، پاییز 1394، صفحه 105-126

جنان ایزدی؛ مرضیه هراتیان