نویسنده = میردامادی، سیدمحمدعلی
نقد ادلۀ قرآنی برقعی دربارۀ برزخ از دیدگاه علمای شیعه

دوره 3، شماره 10، آذر 1394، صفحه 127-145

پروین نبیان؛ مهدی تیموری؛ سیدمحمدعلی میردامادی