نویسنده = رفعت نژاد، محمدنقی
تبیین آموزۀ بداء در قرآن با رویکرد شیعی

دوره 3، شماره 11، اسفند 1394، صفحه 71-88

مسعود صلواتی زاده؛ محمدنقی رفعت نژاد