نویسنده = سلیمانیان، مصطفی
بررسی فلسفۀ وجودی شیطان

دوره 3، شماره 11، اسفند 1394، صفحه 103-122

حسین زارع؛ مصطفی سلیمانیان