نویسنده = ترجمان، مکارم
مراحل فعل الهی در آیات و روایات

دوره 4، شماره 13، شهریور 1395، صفحه 105-120

رضا برنجکار؛ مکارم ترجمان