نویسنده = مردانی (گلستانی)، مهدی
مبانی کلامی توسعۀ استنباط از رفتار معصوم

دوره 4، شماره 14، آذر 1395، صفحه 27-42

مهدی مردانی (گلستانی)؛ علی راد