نویسنده = حسینی کوهساری، سیداسحاق
کاربست توحید ربوبی در تربیت انسان از منظر قرآن

دوره 4، شماره 14، آذر 1395، صفحه 63-80

حسین محمدی؛ سیداسحاق حسینی کوهساری؛ سیدمحمد موسوی مقدم