نویسنده = کریم پور، سعید
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل و نقد فرضیۀ تأثیر سامریّت بر اسلام

دوره 4، شماره 14، پاییز 1395، صفحه 103-118

علی راد؛ سعید کریم پور