نویسنده = کریمی، احمد
رهیافت نیایش‌های شیعی به حل مسئله شرّ

دوره 4، شماره 15، اسفند 1395، صفحه 83-100

احمد کریمی؛ محمدصالح مازنی