نویسنده = دانشور نیلو، یوسف
«مفاهیم کلی» از منظر میرزا مهدی اصفهانی

دوره 5، شماره 19، اسفند 1396، صفحه 43-62

یوسف دانشور نیلو؛ عباس شاه‌منصوری