نویسنده = خسروپناه، عبدالحسین
ادلۀ عقلی ضرورت وجود حجت الهی و مسئله مهدویت

دوره 5، شماره 17، شهریور 1396، صفحه 7-28

احمد شه گلی؛ عبدالحسین خسروپناه