نویسنده = حسینی‌زاده، سیدعبدالرسول
فاعلیتِ انسان در تفسیر المنار

دوره 5، شماره 18، آذر 1396، صفحه 79-96

سیدعبدالرسول حسینی‌زاده؛ سیدعلی حسینی‌زاده خضرآباد