نویسنده = شاه‌منصوری، عباس
«مفاهیم کلی» از منظر میرزا مهدی اصفهانی

دوره 5، شماره 19، اسفند 1396، صفحه 43-62

یوسف دانشور نیلو؛ عباس شاه‌منصوری