نویسنده = یوسفی، ساجده
تعداد مقالات: 1
1. آموزۀ رجعت؛ «ضروری مذهب» یا «اختصاصی مذهب»؟

دوره 6، شماره 22، پاییز 1397، صفحه 29-46

ساجده یوسفی؛ محمد جاودان