نویسنده = یوسفی، ساجده
صراحت آیات قرآن در اثبات یا نفی رجعت

دوره 9، شماره 35، اسفند 1400، صفحه 63-76

ساجده یوسفی؛ محمدحسن نادم


آموزۀ رجعت؛ «ضروری مذهب» یا «اختصاصی مذهب»؟

دوره 6، شماره 22، آذر 1397، صفحه 29-46

ساجده یوسفی؛ محمد جاودان