نویسنده = الله مرادیان، محمدجعفر
ارزیابی کثرت‌گراییِ حقانیت ادیان از دیدگاه عبدالکریم سروش بر اساس آموزه‌های علوی

دوره 6، شماره 22، آذر 1397، صفحه 47-66

حسین زارع؛ محسن غلامی؛ محمدجعفر الله مرادیان؛ جواد محمدی