نویسنده = محمدحسین طاهری آکردی
بررسی انتقال گناهِ زنا و آلودگی آن به فرزندان

دوره 6، شماره 22، آذر 1397، صفحه 123-144

سید مصطفی حسینی؛ محمدحسین طاهری آکردی