نویسنده = حسنی کرقند، زهرا
انتظار بشر از دین و انتظار دین از بشر؛ ظهور یک حقیقت واحد

دوره 7، شماره 24، خرداد 1398، صفحه 69-88

زهرا حسنی کرقند؛ اعظم ایرجی نیا؛ وحید خادم زاده