نویسنده = خادم زاده، وحید
تعداد مقالات: 1
1. انتظار بشر از دین و انتظار دین از بشر؛ ظهور یک حقیقت واحد

دوره 7، شماره 24، بهار 1398، صفحه 69-88

زهرا حسنی کرقند؛ اعظم ایرجی نیا؛ وحید خادم زاده