نویسنده = گواهی، احمدرضا
نگاهی به خداشناسی و فرجام‌شناسی در دین اسلام و آیین سیک

دوره 7، شماره 25، شهریور 1398، صفحه 7-24

احمدرضا گواهی؛ حشمت السادات معینی فر