نویسنده = باغبان خطیبی، مهدی
فطرت و معرفت فطری از دیدگاه میرزا مهدی اصفهانی

دوره 7، شماره 25، شهریور 1398، صفحه 25-44

مهدی باغبان خطیبی؛ محمدتقی سبحانی