نویسنده = حسین زاده، محمدجواد
بررسی و نقد تعارض عقل و نقل در دیدگاه ابن‌تیمیه

دوره 7، شماره 25، شهریور 1398، صفحه 109-122

محمدجواد حسین زاده؛ مهدی نصرتیان اهور