نویسنده = مهدوی راد، محمدعلی
تحلیل دیدگاه محمد عابد جابری در نقد کلامی تراث دینی

دوره 7، شماره 25، شهریور 1398، صفحه 123-140

محمدعلی مهدوی راد؛ سیدمحمد موسوی مقدم؛ مریم شمس علییی