نویسنده = مرتضوی، سیدابراهیم
کیفیت و کمیّت علمِ امام در روایات

دوره 7، شماره 26، آذر 1398، صفحه 39-56

علی حسن بگی؛ سیدابراهیم مرتضوی؛ مهیار خانی مقدم