نویسنده = داعی نژاد، سیدمحمدعلی
کارکرد‌‌های قاعده وجوب‌‌بالذات در قلمرو مسائل کلامی

دوره 8، شماره 28، خرداد 1399، صفحه 125-144

جعفر علی نقی؛ سیدمحمدعلی داعی نژاد