نویسنده = حسن نیا، علی
تعداد مقالات: 1
1. چگونگی انتساب تردید به خداوند؛ بررسی نقادانه نظریه محقق یزدی

دوره 8، شماره 31، زمستان 1399، صفحه 25-38

علی حسن نیا؛ سیدمحمد موسوی مقدم؛ محمود صیدی