نویسنده = حسن نیا، علی
چگونگی انتساب تردید به خداوند؛ بررسی نقادانه نظریه محقق یزدی

دوره 8، شماره 31، اسفند 1399، صفحه 25-38

علی حسن نیا؛ سیدمحمد موسوی مقدم؛ محمود صیدی