کلیدواژه‌ها = زیدیه
مناسبات علمی ـ فرهنگی امامیّه و زیدیّه در عصر حضور امامان علیهم السلام

دوره 9، شماره 32، خرداد 1400، صفحه 67-88

سید محمد مهدی زیدی؛ سید حسن طالقانی


بررسی مقایسه‌ای دو تصویر شیعی از شأن امام (سیدمرتضی و قاسم رسّی)

دوره 9، شماره 32، خرداد 1400، صفحه 109-126

احمد بهشتی مهر؛ کوثر سادات هاشمی


سیر تطور مفهوم «اصول دین» در میان فِرق شیعی زیدیه و اسماعیلیه

دوره 7، شماره 26، آذر 1398، صفحه 7-22

ناصر فروهی؛ سیداحمد حسینی؛ زهره فصل بهار


امامت و مسأله بدا ( بررسی یک روایت «ما بدالله مثل ما بدا فی اسماعیل)

دوره 2، شماره 5، شهریور 1393، صفحه 57-72

مهدی فرمانیان؛ احسان جندقی


مناسبات امامیه و زیدیه (از آغاز غیبت صغری تا افول آل‌بویه)

دوره 1، شماره 3، اسفند 1392، صفحه 89-110

سیداکبر موسوی تنیانی